previous pauseresume next

ارتباط با سالمندان در نظام سلامت (راهنمایی برای پیراپزشکان، پرستاران و دانشجویان پرستاری)

پیش گفتار

سالمندی آخرین گام از زندگی دنیوی انسان و واقعیتی از زندگی است که تمام افراد بشر به آن گرفتار می‌شوند. دورانی که اگر از کیفیت مناسب برخوردار باشد، بسیار مطلوب و لذت بخش است. در جامعه امروز سالمندان جزء گروه‌های بزرگ اجتماع به حساب می‌آیند. با پیشرفت علم، افراد مدت طولانی تری زندگی کرده و لاجرم بایستی با تغییرات پیچیده جسمی، روحی - روانی و اجتماعی که همراه با فرایند پیری حادث می‌شود سازگار شوند.در این میان، ارتباط موثر یکی از مهمترین تکنیک‌های پرستاری از بیماران سالمند محسوب می‌شود. درک اصول ارتباط در برقراری رابطه با سالمندان نیازمند داشتن درکی روشن در مورد منحصر به فرد و ویژه بودن سالمندان می‌باشد. هرفردارزشها،باورهاوفرهنگخاصخودشراداردوایننکته‌ای استکهدرارتباطباسالمنداننبایدفراموشکرد.دنیای سالمندی، دنیایی است که شاید برای بسیاری از جوانان ناشناخته باشد؛ پس می‌توان گفت اولین گام برای برقراری ارتباط با یک سالمند، شناخت دنیای اوست. این که یک سالمند در آخرین دوره از زندگی‌اش به چه می‌اندیشد؟ چه انتظاراتی از اطرافیان دارد؟ از چه چیزهایی درد می‌کشد؟ چه نیازهای جسمی و روحی دارد؟

تکریم کهنسالان در فرهنگ دینى ما بسیار تاکید شده و این سخن پیامبر خدا (صلوات‌الله‌علیه) است که «مَنْ عَرَفَ فَضْلَ کبیرٍ لِسنّهِ فَوَقَّرَهُ، آمَنَهُ اللَّهُ تعالى مِن فَزَعِ یوم القیامة»؛ «هر کس فضیلت و مقام یک «بزرگ» را به خاطر سن و سالش بشناسد و او را مورد احترام قرار دهد، خداى متعال او را از هراس و نگرانى روز قیامت ایمن می‌دارد.»

ما امیدواریم با نگارش و چاپ این کتاب، دیدگاهی والا از سالمندی به دانشجویان پرستاری ارائه شود؛ تا با ارتباط مناسب و مراقبت دلسوزانه از سالمندان نیازهای آنان به بهترین شکل ممکن برآورده گردد.

فصل اولمروری بر مفهوم ارتباط می‌باشد. اجزای ارتباط،عناصر زیربنایی ارتباطو انواع ارتباطتوضیح داده می‌شود و مفهوم فرا ارتباطتوصیف می‌گرددو در آخر به رویکردهای ارتباط در پرستاری اشاره می‌کند. مدل سایکودینامیکو مدل رفتاریو همچنین تئوریهای انسانی در ارتباط پرستاریرا مرورمی‌نماید.

فصل دومبه بیان ارتباط پرستار –بیمارمی‌پردازد. مراحل ارتباط پرستار –بیمار را نام بردهو تشریح می‌نماید؛ همچنین اقدامات پرستاری در مراحل ارتباط پرستار –بیمار را بیان کرده و سطوح تعامل از دیدگاه صاحبنظران را بررسی می‌کند.

فصل سوم،برقراری ارتباط با سالمندان را مرور می‌کند و مفهوم ارتباط با سالمندان را تشریح می‌نماید. نظریه‌های ارتباط با سالمندان و کاربرد نظریه مازلو در ارتباط با سالمندان را بررسی می‌کند و راهکارهای برقراری ارتباط مناسب با بیماران سالمند را توضیح می‌دهد.

فصل چهارمبه بیان عوامل موثر بر ارتباط با بیماران سالمندمی‌پردازد. مفهوم قدرت در برقراری ارتباط با سالمندان را توضیح می‌دهد، عوامل سایکولوژیک و عوامل زیستی موثر برارتباط با سالمندان را بررسی می‌کند و تاثیر وجود نگرش‌های منفی در برقراری ارتباط مناسب با بیماران سالمند و موانع رایج موثر برارتباط با سالمندان را بیان می‌کند.

فصل پنجمبه رویکردهای ارتقای ارتباط مؤثر با بیماران سالمند اشاره دارد. ارتباط درمـانی و غیـردرمـانی را بررسی می‌کند،اهداف و مهارت‌های پرستاری در برقراری ارتباط درمانی با سالمندان و همچنین نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم پرستاری در برقراری ارتباط درمانی را تشریح می‌نماید. تکنیک‌های درمانی ارتباط کلامی،تکنیک‌های ارتقای ارتباط در واحدهای مراقبتی دراز مدت وتکنیک‌های ارتقای ارتباط در سالمندان با نقایص بینایی، شنوایی و شناختی را تشریح می‌نماید. در آخر تعاریف کلیدواژه‌ها و نمایه‌ای جهت سهولت یافتن مطالب برای خوانندگان محترم فراهم شده است.

مولفین