previous pauseresume next

ارتزهای اندام تحتانی

مقدمه مولفین

ارتز به وسیله کمکی اطلاق می گردد که جهت اصلاح ساختار و یا بهبود عملکرد سیستم های        اسکلتی-عضلانی، روی قسمتی از بدن استفاده می شود. ارتز با نامهای دیگری همچون بریس، اسپلینت، ساپورت، کولار و یا کرست طبی نیز شناخته می شود. تهیه و ساخت ارتزها بخشی از خدمات ارایه شده در سطوح دوم و یا سوم نظام سلامت است که تحت عنوان برنامه توانبخشی شناخته می شود. بر این اساس، ارتزیست عضوی از تیم توانبخشی محسوب می شود که وظیفه طراحی و ساخت ارتزها را به عهده دارد.

یک ارتز مناسب می تواند فرد دارای اختلالات حرکتی را به فردی مستقل و مولد در اجتماع تبدیل کرده و نقش مهمی در کاهش نیازهای حمایتی خانواده و اطرافیان از وی داشته باشد. هدف از تجویز و ساخت  ارتزها تامین اهداف برنامه های توانبخشی است که عموما شامل افزایش استقلال فردی و ارتقای کیفیت زندگی می شود. با این وجود، بررسیهای سازمان بهداشت جهانی نامناسب بودن کیفیت سرویس دهی ارتزها در کشورهای در حال توسعه را مانع اصلی عدم تحقق اهداف توانبخشی در استفاده کنندگان از ارتزها ذکر می کند. معمولا دخالت افراد فاقد دانش و مهارت کافی در ارایه خدمات موجب افت کیفی سرویس دهی می گردد. در کشور ما به رغم وجود سابقه بیش از سه دهه از آموزش آکادمیک این حرفه هنوز ضعفهای بارزی در کیفیت برخی از خدمات مشهود است. علاوه بر موانع موجود در جهت ارتباط با سایر مجامع بین المللی این حرفه، دلایل دیگری چون عدم توجه انجمنهای صنفی به مقوله کیفیت سرویسها، مشکلات انگیزش دانشجویان و فراگیر شدن لوازم پیش ساخته ارتزی(به عنوان رقیبی برای محصلات سفارشی ساخت) باعث شده است که در مواردی شاهد ارایه سرویسهای نامطلوب باشیم.

به نظر می رسد گردآوری مجموعه ای از روشهای استاندارد طراحی و ساخت ارتزها بتواند ضمن پوشش کمبود منابع آموزشی فراگیران رشته ارتوپدی فنی (ارتز و پروتز) در ارتقای سطح کیفی سرویس دهی و رفع مشکلات موجود در این حیطه نیز نقشی هر چند جزیی ایفا نماید. بر این اساس، در این کتاب سعی شده است تا ضمن گردآوری و ارایه مفاهیم پایه آناتومی و فیزیولوژی، روشهای ساخت متداولترین ارتزهای اندام تحتانی نیز به صورت گام به گام و مصور ارایه گردد. البته روشهای ذکر شده در این کتاب بر اساس ارزیابی شرایط استفاده کنندگان و تجربیات سرویس دهنده ممکن است دستخوش تغییراتی نیز شوند.