previous pauseresume next

راهنمای اجرای مهارتهای بالینی

امروزه پرستاری در علم و تکنولوژی دستخوش پیشرفتهای زیادی گردیده است که مراقبت های درمانی را بسیار پیچیده تر می کند. با پیشرفت تجهیزاتی که در تشخیص و درمان بیماریها و مراقبت از بیماران ایجاد شده، روشهای پرستاری زیادی اضافه و بازنگری گردیده است و بدین ترتیب رشد پرستاری و چالشهای ایجاد شده پرستاران را به کسب دانش جدید و بهبود مهارتهای پرستاری وا می دارد، از طرفی چاپ و نشر آثار معتبر علمی، امکان دستیابی اهل تحقیق را به منابع مختلف و گوناگون مورد نیاز به بهترین صورتی میسر و ممکن نموده و راه را برای تحقیقات بعدی هموار خواهد ساخت. مؤلفان این کتاب نیز با در نظر گرفتن این آرمان و نیاز آموزشی مخاطب، در راه تهیه و تألیف این کتاب قدم برداشته و آن را از وظایف اصلی خود می دانند و با اشتیاق تمام می خواهند تا جدیدترین مطالب مربوط به اجرای مهارتها را به بهترین شیوه ممکن فراهم آورند. در این کتاب راهنمای اجرای مهارتهای بالینی بصورت جامع با استفاده از جدید ترین منابع مرجع و استاندارد جمع آوری و تدوین گردیده تا بتواند مورد استفاده دانشجویان پرستاری، مامایی، پزشکی و اطاق عمل در محیط آزمایشگاه مهارتهای بالینی و همچنین فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی به ویژه مربیان و پزشکان، پرستاران و ماماها در محیط بالین قرار گیرد به این امید که باعث ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری در جامعه و مراکز بهداشتی گردد و زمینه ارتقا کیفی آموزش دانشجویان را فراهم آورد.

سال انتشار: 

۱۳۹۰

نویسنده: 

ناهید آسمان رفعت ...[و دیگران]

موضوع: 

پزشکی بالینی

فایل پیوست: