previous pauseresume next

راهنمای بیماران معتاد و خانواده‌های آنها

به دلیل آنکه شیوع مصرف مواد مخدر افزایش چشمگیری یافته است و اعتیاد به عنوان یک آسیب روانی و اجتماعی خانواده‌های بسیاری را درگیر ساخته است به همین دلیل برنامه‌های مختلفی برای مبارزه باعرضه مواد مخدر به کارگرفته می‌شود. به طوریکه سرمایه های کلان ملی صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود و برای پیشگیری ازاعتیاد نیز کارگاههای متعدد پیشگیری از اعتیاد در سازمانهای مختلف و در رسانه‌ها به صورت مکتوب و غیرمکتوب ارائه می شودکه تجربه افزایش آگاهی خانواده‌ها و حتی افراد معتاد گردیده و در نتیجه تمایل به ترک اعتیاد در افراد معتاد افزایش و سبب مراجعه بیشتر این افراد به مراکز مشاوره‌ای و روانپزشکی جهت ترک اعتیاد را در پی داشته است و همین امر بهانه‌ای برای درمانگران این مراکز در کنار ترک اعتیاد شده مواد فنون مختلف روان درمانی برای ترک اعتیاد و بازپروری استفاده نمایند تا احتمال بازگشت مجدد به مصرف مواد مخدر درآنها کاهش یابد. به طور کلی در این اثر سعی شده است فنون مختلف روان درمانی شناختی رفتاری ارائه شود و تاثیر این مدل در ترک اعتیاد به مواد مخدر  مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه اعتیاد، و سوء استفاده از مواد، عوارض جسمانی، روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی متعدد دارد و باز به دلیل اینکه اعتیاد یک پدیده روانی-زیستی و اجتماعی است. نباید در ترک آن افراد تنها به سم‌زدایی و کناره‌گیری از مواد توجه نمود، بلکه از انواع فنون روان درمانی کمک گرفت. فنونی که وابستگی روانی را نیز در فرد معتاد گسسته سازد. به همین دلیل ارائه مدل مطلوب برای روان درمانی افراد معتاد بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

سال انتشار: 

۱۳۸۶

نویسنده: 

افسانه کمایی

موضوع: 

روانشناسی

فایل پیوست: