previous pauseresume next

راهنمای تدوین و بومی‌سازی راهکارهای بالینی

راهکارهای طبابت بالینی (Clinical Practice Guidelines)که به اختصار، راهکارهای بالینی نیز نامیده می‌شوند، توصیه‌های ساختارمندی هستند که به پزشک و بیمار در تصمیم‌گیری مناسب برای مواجهه با یک شرایط بالینی خاص کمک می‌کنند. راهکارها طراحی می‌شوند تا کیفیت ارائه خدمات برای بیماران را بهبود بخشند، اطلاعات مناسبی برای تشخیص‌های خاص، شرایط یا درمانهای ویژه فراهم نمایند، منجر به ارتقا سلامت شده و از تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند. راهکارهای بالینیِ دقیق و علمی می‌توانند به ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر شوند، فرایند ارائه خدمات را متحول نمایند و برای بهبود استانداردهای خدمات بالینی مورد استفاده قرار گیرند. این راهکارها توصیه‌هایی به تامین‌ کنندگان سلامت در زمینه چگونگیارائه مراقبتوارتقای سلامت مردمارائه می‌نمایند و می‌تواننددرجهتآموزشپرسنل سلامتمورد استفاده قرار گیرند. با توجه به لزوم تدوین و بومی‌سازی راهکارهای طبابت بالینی در شرایط کشور و استان، و با عنایت به تخصیص امتیاز برای تدوین راهنماهای طبابت بالینی در آئین‌نامه ارتقا اعضا محترم هیئت علمی کشور، لزوم یک برنامه‌ریزی صحیح با هدف تسهیل روند تصویبو تدوین راهکارهای طبابت بالینی در دانشگاه‌ها و اعتبار بخشی به آنها بیش از پیش مشخص می‌گردد.

سال انتشار: 

۱۳۸۹

نویسنده: 

فاطمه هادیزاده، پیام کبیری، رویا کلیشادی

موضوع: 

پزشکی بالینی

فایل پیوست: