previous pauseresume next

سرطان پستان

مقدمه مولفین

سپاس بیکران پروردگاری را سزاست که به ما علم را به عنوان سرمایه‌ای گرانبها ارزانی داشت و بهره‌گیری از دریای بیکران دانش و معرفت را روزی ما قرار داد تا بتوانیم گامی در راه آموختن و آموزش برداریم.

خدای بزرگ را شاکریم که به ما این فرصت را داد تا با تألیف و تدوین این کتاب بتوانیم یکی از متون معتبر در زمینه آشنایی و ارتقاء دانش پزشکان، پرستاران، دانشجویان پرستاری و مامایی و همچنین دانشجویان سایر گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی با دانش سرطان پستان و رویکردهای مراقبتی و درمانی آن فراهم آورده و گامی مفید در جهت فراهم‌سازی این منبع گران‌بها برداریم. امید است توانسته باشیم رضایت خاطر کلیه مخاطبین این اثر را فراهم آورده و به هدف غایی خود در علم‌آموزی دست یابیم.

 

من الله توفیق