previous pauseresume next

سیستم‌های مدرن بهداشتی در صنعت کترینگ

پیش‌گفتار

توسعه روز افزون شهرنشینی، تغییر عادات غذایی و افزایش تمایل جامعه به مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده ی مصرف و همراه با آن افزایش آگاهی جامعه از خطرات احتمالی از مصرف غذای خارج از خانه موجب شده است تا تهیه کنندگان مواد غذایی در سطح جامعه، رعایت اصول صحیح و بهداشتی در طی فرایند تهیه و توزیع غذا را با حساسیت بیشتری دنبال کنند و می‌توان گفت که این موضوع امروزه جایگاه ویژه ای دربحث ایمنی پیدا کرده است. صنعت کترینگ مواد غذایی، صنعتی بزرگ و چند بعدی است. این صنعت هر گونه فعالیتی در رابطه با تامین و فراهم ساختن غذای خارج از خانه افراد را در دو سطح تجاری –سنتیوصنعتی را شامل می‌شود. کترینگ در سطح تجاری –سنتی به خدمات غذایی ارائه شده در رستوران، کافه، دکه یا کارگاه‌های کوچک و امثال آنها اشاره دارد که در تهیه بخشی یا کل غذای خارج از خانه افراد فعالیت دارند. سطح دیگر فعالیت کترینگ غذایی در سطح صنعتی است، مراکز بزرگ اداری و صنعتی که وظیفه تامین بخشی از غذای روزانه کارمندان خود را بر عهده دارند در این گروه قرار می‌گیرند.

      با وجود اینکه خدمات هر دو گروه درجامعه بسیار متداول ورایج است اما تفاوت‌های عمده ای بین آنها وجود دارد. از دیدگاه اقتصادی، خدمات گروه اول یعنی کترینگ در سطح تجاری- سنتی در جستجوی  دستیابی به سود و منفعت حداکثر است. در واقع فعالیت خدماتی این گروه به نوعی تجارت غذا است، پس می‌توان انتظار داشت که سایر مشخصات یک تجارت را در فعالیت آنها مشاهده کرد که تبلیغات رسانه ای، زرق و برق در جذب مشتری پسندی در  محل عرضه تا بسته بندی غذا را در بر می‌گیرد.