previous pauseresume next

شاخص ها و اقلام آماری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (جلد اول) معاونت پژوهشی و فناوری

پیشگفتار:

حرکت در مسیر توسعه بدون برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه مقدور نیست و البته اساس این برنامه ریزی بر داده های آماری و اطلاعات دقیق استوار است. بنابراین هر کوششی در تقویت آمار و اطلاعات، پایه های برنامه ریزی را در یک سازمان مستحکم تر می سازد.

همزمان با تشکیل اداره آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۸۸، واحد آمار و اطلاعات حوزه معاونت پژوهشی و فناوری نیز با هدف دستیابی به «مجموعه بانک های اطلاعاتی و آماری» پس از شناسایی مشکلات موجود به جهت تعیین روش های مناسب برای رفع آن و حذف آمارهای موازی رسما فعالیت خود را آغاز نمود.