previous pauseresume next

طراح مراقبت در کودکان مورگان اسپیر

کودکان با بالغین تفاوت های زیادی دارند. این تفاوت برای پرستارانی که بیشتر با کودکان مبتلا به بیماریهای شبیه به بالقین سر و کار دارند آشکار است. به همین دلیل پرستاران هنگام برنامه ریزی مراقبت از کودکان به راهنمایی خاص نیاز دارند. سومین چاپ این کتاب به برنامه ریزی مراقبت از کودکان مبتلا به بسیاری از بیماریهای عمده اطفال می پردازند، از طرفی این کتاب محتوی اطلاعات مهمی درباره موضوع هایی است که در بیشتر کتابهای طرح مراقبت در کودکان وجود ندارند و یا پیدا کردن آن ها در مراجع مشکل هستند.

سال انتشار: 

۱۳۸۰

نویسنده: 

کتلین مورگان اسپیر
ترجمه مهری کلچین...[و دیگران]

موضوع: 

پزشکی بالینی

فایل پیوست: