previous pauseresume next

مدیریت تخلیه فاضلابِ رادیواکتیو با اکتیویته پایین )تولید شده در مراکز پزشکی، آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی(

پیش‌گفتار

اگر چه اطلاعات منتشر شده در مورد تکنولوژی‌های مناسبِ مدیریت برای پساب‌های رادیواکتیو براحتی در دسترس می‌باشد، مؤسسات کوچکتر مثل بیمارستان‌ها، دانشگاهها و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در برخی کشورها می‌توانند از رهنمودهایی با جزئیات کامل در مورد شناسایی الزامات بهینه برای مدیریت موثر پسابهای رادیوکتیو خود برخوردار شوند. محدوده وسیعی از شرایط وجود دارد، زیرا تولید پسابهای رادیواکتیو ممکن است قانونی یا غیر قانونی باشد و پسابها ممکن است برای تخلیه مستقیم به محیط مناسب باشند یا ممکن است نیاز به یک دوره ذخیره‌سازی به منظور واپاشی قبل از تخلیه داشته باشند. کشورها معمولآ متناسب با یکی از چهار تقسیم بندی زیر مدیریت پسابهای رادیواکتیو خود را مورد توجه قرار می‌دهند:

(۱) کشور زیرساخت فنی، قانونی و سازمانی لازم برای مدیریت مؤثر پساب‌های رادیواکتیو خود را ندارد،

(۲) زیرساخت فنی کشور برای مدیریت موثر پساب‌های رادیواکتیو تقریباً کافی است، اما این زیر ساخت با سطح قابل قبولی از ظرفیت قانونی و سازمانی حمایت نمی‌شود (برای مثال زیرساخت قانونی و زیرساخت اجرایی)،

(۳) کشور دارای ظرفیت فنی، قانونی و سازمانی کافی است اما کاربرد الزامات برای مدیریت مناسب پسابهای رادیواکتیو در بسیاری از موارد با استاندارد مشخص شده به وسیله گزارش‌های رسمی انجام نمی‌شود،