previous pauseresume next

مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش‌

پیشگفتار

بدون شک تنوع بسیاری در روش‌های مورد استفاده در پژوهش وجود دارد و هر روز بر این تنوع افزوده می‌گردد و البته هیچ امری مهمتر از انتخاب روش مناسب برای انجام هر پژوهش وجود ندارد.

اختلاف نظر در استفاده از بهترین روش همواره در علوم تحقیق وجود داشته به شکلی که عده‌ای از صاحب‌نظران از وسعت یافته‌ها در روش‌های تحقیق کمَی استقبال نموده و بر دقت و صحت آن تاکید می‌نمایند و بر عکس عده‌ای دیگر بر عمق یافته‎های به دست آمده در تحقیقات کیفی تمرکز نموده و به آن علاقه دارند. در مطالعات اجتماعی از تفسیر و استنتاج استفاده می‌شود و در مطالعات روانشناسی از آزمایشات تجربی اغلب استفاده می‎شود و اخیراً تاکید بر مطالعات کیفی رشد نموده است. در مطالعات علوم اقتصادی اغلب کاربرد روش‌های کمَی و وجود معیارهای دقیق برای ارزیابی توصیه می‌شود و... به هر تقدیر وجود تنوع در این حد کار را برای محققین در انتخاب یک روش تحقیق دشوارتر نموده و تصمیم‌گیری در این حیطه را سخت تر می‌کند. اما وجود دانش و درک صحیح از روش‌های تحقیق موجود می‌تواند پژوهشگر را در انتخاب نوع روش کاربردی در رابطه با سوال تحقیق کمک نموده و توصیف و تفسیر دقیقی از موضوع مطالعه فراهم نماید. مطالب این کتاب در راستای افزایش دانش محققین و دانشجویان در رابطه با کاربرد یکی از این روش‌های تحقیق یعنی "تحلیل محتوای کیفی" فراهم شده است تا به یاری خداوند بتواند با افزایش آگاهی در زمینه چگونگی کاربرد این روش در انجام مطالعات دقیق و فراهم نموده یافته‌ها و نتایج صحیح پژوهشگران را یاری نماید.