previous pauseresume next

مروری بر مفاهیم و ساختارهای بنیادین: همکاری‌های بین حرفه‌ای در عرصه خدمات سلامت روان

پیشگفتار

امروزه ارائه خدمات جامع سلامت در عرصه‌های مختلف و به ویژه عرصه خدمات سلامت روان مستلزم اتخاذ رویکردهای مشارکتی و از جمله مشارکت بین حرفه‌ای است. علیرغم این که سالها  است که بر اهمیت توسعه همکاری‌های بین حرفه‌ای به منظور بهبود کیفیت خدمات و نیز افزایش رضایت اعضای تیم بین حرفه‌ای و نیز مددجویان تاکید می‌شود، با این وجود اجرای آن در عمل با چالش‌های جدی مواجه است؛ به طوریکه هم اکنون شاهد آن هستیم که همکاری‌های بین حرفه‌ای در حد سخن و نوشته بوده و جلوه‌ای جامع و اصولی از آن را در نظام سلامت شاهد نیستیم. بخشی از این چالش مربوط به عدم آشنایی با مفاهیم بنیادین و نیز ساختارها و عوامل موثر بر اجرای مشارکت است. لذا در این کتاب با بهره‌گیری از جستجوی وسیع از طریق منابع الکترونیکی و جستجوی دستی در منابع کتابخانه‌ای به موضوع ساختار همکاری‌های بین حرفه‌ای در عرصه خدمات سلامت روان پرداخته شده است. توالی ارائه مطالب این فصل از معرفی پیشینه و ضرورت همکاری در نظام سلامت آغاز شده و تلاش شده است تا به صورت تدریجی و پرداختن به تمام جزئیات ضروری روند شکل‌گیری مشارکت بین حرفه‌ای و جای گرفتن آن در عرصه خدمات سلامت روان معرفی گردد. بدین منظور از موضوع  نظام ارائه خدمات سلامت روان و جایگاه این خدمات در نظام سلامت آغاز کرده و به ترتیب در فصول مختلف کتاب، موضوعات زیر تا رسیدن به نحوه آماده سازی نظام سلامت برای وارد شدن به مشارکت بین حرفه‌ای دنبال شده‌اند: ارائه خدمات سلامت روان از طریق نظام سلامت عمومی، ضرورت ایجاد تغییرات در  ساختار نظام سلامت و حرکت به سوی ساختارهای جدید ارائه خدمات، معرفی مدل‌های خدمات یکپارچه، شکل‌گیری مدل‌های مشارکتی در ارائه خدمات سلامت، مفهوم‌پردازی مشارکت، معرفی اهداف، انواع و سطوح مشارکت، مشارکت در نظام سلامت و تاریخچه آن، مشارکت در نظام سلامت برای ارائه خدمات سلامت روان،مفهوم پردازی مشارکت بین‌حرفه‌ای، اهمیت مشارکت بین حرفه‌ای در حوزه سلامت روان، راهبرد‌ها و مدلهای مشارکت بین حرفه‌ای، تشکیل تیم‌های بین حرفه‌ای و چند رشته‌ای، معرفی ترکیب تیم یا همان ذینفع‌های مشارکت، طریقه مدیریت فعالیتهای مشارکتی و عوامل موثر در مدیریت مشارکت، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مدیریت مشارکت و مشارکت بین حرفه‌ای و نحوه آماده‌سازی نظام سلامت برای اتخاذ مشارکت بین حرفه‌ای. امید است مطالب این کتاب راه را برای آغاز و تداوم حرکت به سمت همکاری‌های بین حرفه‌ای در نظام سلامت هموار نماید.

مشاهده متن کامل 

نویسندگان