previous pauseresume next

مهارت های بالینی بر اساس فرایند پرستاری

پرستاری امروزه دستخوش پیشرفت های زیادی در علم و تکنولوژی گردیده است که مراقبت های درمانی را بسیار پیچیده تر می کند. در پی تغییراتی که در تشخیص، درمان بیماریها و مراقبت از بیماران ایجاد شده است روشهای پرستاری زیادی اضافه و بازنگری گردیده است و بدنی ترتیب رشد پرستاری و چالش های ایجاد شده پرستاران را به کسب دانش جدید و بهبود مهارتهای پرستاری وا می دارد. آموزش پرستاری امروز با هدف آماده کردن دانشجویانی که گستره دانش وسیه داشته و بتوانند مهارت نیازهای مراقبتی بیمراان را تامین نمایند نیازمند متونی است که در عین سادگی بیان بتواند ابزاری برای تسهیل یادگیری مهارت های پرستاری باشند. نویسندگاه این کتاب سعی کرده اند با در نظر گرفتن شاریط جامعه، فرهنگ، تکنولوژی و مهارت های پرستاری مورد نیاز در کشورمان متنی گویا تهیه نمایند که بتواند فراگیران را در حیطه های مختلف شناختی، مهارت های بین فردی و روانی حرکتی هدایت کند. باشد که دانشجویان و پرستاران عزیزمان با مطالعه و بکارگیری آن اعتلای سلامت جامعه مان را به بار بنشانند.

 

سال انتشار: 

۱۳۸۸

نویسنده: 

ناهید آسمان رفعت ...[و دیگران]

موضوع: 

پرستاری و مامایی

فایل پیوست: