previous pauseresume next

آنچه یک بیمار همودیالیز باید بداند

مقدمه:

گاه آنچنان درگیر پیرامون خود هستیم که از یاد می بریم بدنمان چنان فداکارانه در پی حیات است و زمانی که بی سر و صدا شمع وجودش (کلیه ها) به خاموشی میگراید در تعجب خلقت خود می مانیم. بیماری از پیش خبر نمی دهد شاید امروز بشنویم که کلیه های ما کم کار شده است یا دیگر کار نمیکند. این خبر خوشایند نیست و شما را دچار ترس و ناامیدی و سردرگمی می کند اما زندگی متوقف نمی شود و شما راهی جز سازگاری با بیماری و حل مشکلات ندارید تا زندگی را به مسیر روزمره بازگردانید.

مهمترین ابزار برای مسلط شدن بر شرایط جدید دانش است. با کسب دانش جدید در ارتباط با روش درمانی همودیالیز که در پیش رو دارید می توانید به تدریج بر مشکلات ناشی از بیماری غلبه کنید و احساس بهتر بودن را تجربه کنید و در یک وضعیت جدید به زندگی بازگردید.