previous pauseresume next

 

اقدامات اولیه پزشکی در مواجهه با حوادث

مقدمه:

اتفاق برای یک فرد در هر مکانی ممکن است به وجود بیاید این مکان ممکن است منزل، سالن ورزشی، دانشگاه ، خیابان ها و یا هر جای ناشناخته دیگری باشد و طبیعی است که ورود به هر محیطی بایستی با ملاحظات خاص انجام شود زیرا شما زمانی می توانید به دیگران کمک کنید که خودتان سالم باشید پس ابتدا همین که به یک صحنه نزدیک می شوید، محیط را از نظر خطرات ناگهانی به خود یا مصدوم بررسی کنید و از خود به پرسید : آیا خطری برای وارد شدن به صحنه حادثه وجود دارد؟