previous pauseresume next

اقدام پژوهی در مراقبت سلامت

مقدمه مترجمین

اقدام‌‌‌پژوهی به عنوان یک رویکرد تحقیق به طور فزاینده‌ای در رشته‌های مختلف از جمله علوم سلامت، علوم اجتماعی و آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت  اقدام‌‌‌پژوهی به دلیل فراهم نمودن شرایط تغییر و پاسخ گویی به نیازهای تشخیص داده شده در عمل است که منجر به تغییر و اصلاح می شود. از نام این روش پیداست که اقدام‌‌‌پژوهی عمل و نتایج تحقیق را هم زمان مورد توجه قرار می‌دهد. این رویکرد تحقیق تقریباً در همه زمینه‌هایی که افراد با مشکل مواجه می‌شوند و نیازمند اصلاحات و یا تغییر جهت بهبود عملکرد هستند از جمله آموزش، مدیریت و بالین قابل استفاده است. دانش حاصل از این روش به عنوان ابزاری برای متخصصین بالینی از جمله پرستاران، ماماها و پزشکان بالینی به منظور بهبود عملکرد ضروری می‌باشد. اقدام‌‌‌پژوهی، دانش عملی را برای کمک به ارتقاء استانداردهای مراقبت و ارائه خدمات در محیط بالینی فراهم می‌کند. یکی از اهداف اقدام‌‌‌پژوهی کاهش فاصله بین تئوری و عمل است. فعالیت متخصصین حرفه‌ای در محیط‌های بالینی و انجام تحقیق در حیطه عملی خود به غلبه بر این خلاء و ارتقاء عملکرد و تولید دانش کمک می‌کند. در حِرف سلامتی، اقدام‌‌‌پژوهی روش مفیدی در انجام و ارزشیابی تغییر به منظور ارتقاء مراقبت در محیط‌های بالینی است. کتاب حاضر ترجمه کتاب اقدام‌‌‌پژوهی در مراکز مراقبت سلامت تألیف الیزابت کوشی، والسا کوشی و هیتر واترمن (۲۰۱۱) می‌باشد. کتاب مشتمل بر هفت فصل می‌باشد که در ذیل موضوعات هر فصل به اختصار بیان می‌گردد:

فصل اول به چیستی اقدام‌‌‌پژوهی، هدف از اجرای اقدام‌‌‌پژوهی، توسعه اقدام‌‌‌پژوهی، افراد درگیر در اقدام‌‌‌پژوهی، تعریف انواع مدل‌های اقدام‌‌‌پژوهی، ویژگی‌های مهم اقدام‌‌‌پژوهی، دیدگاه فلسفی محقق اقدام‌‌‌پژوهی و نمونه هایی از پروژه‌های اقدام‌‌‌پژوهی پرداخته است.

فصل دوم به انواع اقدام‌‌‌پژوهی، دلیل انتخاب اقدام‌‌‌پژوهی از سوی محققین، مزایا و محدودیت‌های اقدام‌‌‌پژوهی به عنوان یک متدولوژی، مسائل مرتبط با اقدام‌‌‌پژوهی به عنوان یک رویکرد تحقیق، اقدام‌‌‌پژوهی و توسعه حرفه‌ای، اقدام‌‌‌پژوهی به منظور تغییرات مدیریتی، فرایند و پیامدهای اقدام‌‌‌پژوهی و نمونه‌های عملی پرداخته است.

فصل سوم به بررسی هدف از مرو متون مرتبط، مراحل انجام مرور متون، منابع متون، ارزیابی منابع اینترنتی، سازمان دهی و مدیریت مرور متون، مرور و نگارش متون پرداخته است.

فصل چهارم به موضوع کیفیت پروژه‌های اقدام‌‌‌پژوهی و مراحل اقدام‌‌‌پژوهی پرداخته است.

فصل پنجم به ابعاد متدولوژی، ملاحظات اخلاقی، شیوه‌های گردآوری داده‌ها و مزایا و محدودیت‌های روش‌های گرده‌آوری داده‌ها پرداخته است.

فصل ششم به تجزیه و تحلیل داده‌ها و شکل‌گیری شواهدسازمان دهی، تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، انواع روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، نقش نرم افزارهای کامپیوتری در تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، معتبر نمودن شواهد و مشارکت در تولید دانش پرداخته است.

در فصل هفتم نیز به فرآیند نگارش اقدام‌‌‌پژوهی دلیل انتشار نتایج مطالعه، روش‌های متعدد انتشار پرداخته است.

این کتاب با در نظر گرفتن نیاز اعضای تیم سلامت ترجمه شده است و امید است که بتواند در این زمینه آنان را در ارائه خدمات مراقبت سلامت یاری نماید. مترجمین بر این باورند که این کار بدون نقص نبوده و از نظرات انتقادی و حسن دقت خوانندگان عزیز استقبال می‌نمایند.

مترجمین