previous pauseresume next

 

اورژانس‌های ارتوپدی

مقدمه

رشته جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) حجم وسیعی از بیماری‌های الکتیو- اورژانس‌ها و تروماها را شامل می شود که دانستن اطلاعات کلی از این دانش ارتوپدی می تواند برای متخصصین سایر رشته‌ها دستیاران، پزشکان عمومی، دانشجویان و سایر کادرهای درمانی کاربردی بوده و این مطلب به خصوص در مورد اورژانس‌های ارتوپدی صادق می باشد.

مجموعه گردآوری شده زیر شامل تعدادی از بیماری‌ها و تروماهای اورژانس ارتوپدی می شود که می تواند اطلاعات خلاصه شده و کلی را در اختیار همکاران قرار دهد.

البته این مجموعه تمام موارد اورژانس‌های ارتوپدی را شامل نمی‌شود و امید است گردآوری مجموعه بزرگتر و کامل‌تری از اورژانس‌های ارتوپدی در آینده موجب فراهمی اطلاعات جامع‌تر این رشته برای همکاران باشد.