previous pauseresume next

ایمونولوژی پایه پزشکی

مقدمه

ایمنی شناسی از علوم پایه پزشکی است که میتواند در درک مفاهیم کلیدی بالینی درصورت آموزش بنیادی ودرست توسط اساتید باتجربه و آکادمیک در کمک به امر درمان، بسیار راهبردی و مفید واقع شود. محدودیت‌های منابع معتبر و جامع به زبان فارسی در زمینه ی آموزش انتقال بنیادی این علم به دانشجویان گروه پزشکی از کمبودهای دهه ی اخیر در آموزش این علم محسوب می شود. اگرچه در سالهای اخیر ترجمه‌های فراوانی از منابع محدود و مشخص شده ی انگلیسی تا حدودی بسیار نارسا در این امر به کمک دانشجو یان و دانش پژوهان این رشته در مقاطع مختلف از جمله کارشناسی وکارشناسی ارشد آمده است لیکن عدم تسلط و توانایی کافی مترجمین در برگردان منابع انگلیسی چنان هویدا و آشکاراست که نه تنها این نیاز و ضرورت را بر دوستداران این علم پایه واساسی برطرف نمی نماید بلکه ترجمه‌های نارسا و غلط و غیر علمی جذابیت و شیوایی این علم شیرین و فهمیدنی را از طالبان آن که همانا دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دیگر رشته‌های مرتبط بوده از آن گرفته و درنهایت باعث بی میلی و کم رغبتی دانشجویان در رو آوردن به این علم غنی و مفید وضروری برای طالبان این علم شده است.

ضرورت توجه به وجود کتاب ایمنی شناسی با دستمایه ی علمی و آکادمیک که بتواند این خلاء جدی را پر کرده و بپوشاند از مدتها پیش دل مشغولی نویسندگان این کتاب و دیگر همکاران بوده تا اینکه بر آورد و برآیند این نظرات ضرورت انگیزه جدی و مضاعفی را برای ما به همت گروهی از دانشجویان فرهیخته فراهم آورد تا گامی هر چند کوچک و ناچیز در این راستا برداشته و نهایتاً در این رهگذر حاصل آن کتاب مذکور شد. در مقایسه با کتابهای مشابه هم از جامعیت و هم ازمنابع جدید و از همه مهم تر ازنثر شیوا و رسا و قابل فهمی بر خورداراست که در جای جای این کتاب به وضوح به چشم میخورد و این خود از ویژه گیها و ممیزه‌های قابل تحسین وتاکید کتاب حاضر میباشد. اگر چه نویسندگان خودرا بی نیاز از راهنمایی‌ها و نظرات ارزشمند همکاران و دانشجویان فرهیخته نمی بینند بلکه امید دارند که با استقبال دانشجویان عزیز در چاپ‌های آینده نظرات ارزشمند آنها لحاظ شده تا برهر چه پر بار شدن و مفید بودن آن افزوده شود. چرا که درعلوم پزشکی رضایتمندی محقق از انگاشته‌ها و یافته‌های خود که مترادف با بی نیازاست چیزی جز مرگ علم و تحقیق و محقق نخواهد بود.چشم به راه نظرات ارزشمند و سازنده ی تمامی همکاران و دانشجویان عزیز خواهیم بود.

neskandari@med.mui.ac.ir

omid.mirmosayyeb@gmail.com