previous pauseresume next

بیوالکتریسیته

پیشگفتار


شکر و سپاس فراوان خداوند منان را که به فیض عنایت او توفیقی دست داد تا بتوان کتابی تحت عنوان بیوالکتریسیته را تالیف نموده و در اختیار دانشجویان و علاقمندان قرار گیرد. این کتاب با هدف آشنایی دانشجویانکارشناسی ارشد و Ph.Dفیزیک پزشکی با مباحث گوناگون بیوالکتریسیته و کمک به درک موضوعات مرتبط با بیوپتانسیل‌ها در درس بیوفیزیک برای کارشناسی ارشد فیزیولوژی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی بهداشت عمومیتدوین شده است.

گزینش و گردآوری مطالب و سرفصل موضوعات کتاب در چهارچوب عناوین مصوب موجود شورای عالی برنامه ریزی و مطابق با برنامه های پیشنهادی این شورا صورت گرفته است.

در این کتاب، چهار فصل تهیه شده و سعی گردیده است تا حجم و محتوای مطالب در برگیرنده نیاز عمومی دانشجویان فوق الذکر باشد.

در فصل اول، مباحث مربوط به انتقال مواد و یونها از غشاء سلول مطرح شده است. این مباحث شامل انتشار ساده و تسهیل شده، تاثیر عوامل فیزیکی بر سرعت انتشار  و انتقال فعال یونهای سدیم و پتاسیم می‌باشند.

فصل دوم به بحث و بررسی پتانسیلهای استراحت و عمل سلول و مدل خازنی غشاء سلول می‌پردازد. همچنین در این فصل نشت یونهای سدیم و پتاسیم از غشاء سلول، مراحل پتانسیل عمل سلول و میزان انرژی مصرفی در پتانسیل عمل معرفی مي‌شود.

در فصل سوم منشاء بیوپتانسیلها مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل مفهوم هادی حجمی و مشخصات بیوپتانسیلها شامل الکترونروگرام، الکترومایوگرام، الکتروکاردیوگرام، الکترورتینوگرام، الکترواکولوگرام و الکتروآنسفالوگرام بطور مفصل مطرح شده است.

فصل چهارم برای آشنایی خواننده با الکترودهای ثبت کننده بیوپتانسیلها تهیه شده است. در این فصل الکترودهای پلاریزه و غیرپلاریزه، مشخصات الکتریکی الکترودها، الکترود نقره-کلرید نقره و انواع الکترودهای بیوپتانسیل مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان مولفان اذعان دارند با همه سعی و کوشش که برای تالیف این کتاب صورت گرفته است، کتاب خالی از نقص نیست و انتظار می رود اساتید محترم، صاحبنظران و دانشجویان عزیز با تذکر موارد بر مولفان منت نهند تا با یاری خداوند منان در فرصتهای مناسب بعدی نسبت به رفع آنها اقدام و به نحو شایسته تری تقدیم حضور علاقمندان گردد.