previous pauseresume next

تازه هایی در کنترل درد (با تاکید بر درد سرطان)

پیشگفتار


با گذاشتن گل در آفتاب ظروف سرامیک جالب توجهی بوجود نمی آید، صرفابا حرارت سفید رنگ کوره است که اشیاء بدیع پدید می­آیند. درجریان پختن بعضی قطعات شکسته می­شوند. اما آن قطعاتیکه در مقابل حرارت مقاومت ورزیده اند از صورت گل به چینی تغییر شکل پیدا می­کنند و اشیاء هنری را تشکیل می­دهند. این تشبیه در مورد انسان­ها نیز مصداق پیدا می­کند. آنانکه از بیماری نجات پیدا می­کنند و یا بر ناتوانی خود غلبه می­نمایند و در جهان جایی برای خود می­یابند، دارای چنان عمق روحی هستند که شما و من بندرت می­توانیم تصور نماییم. آنها بدون ثمر درد نکشیده­اند.

"هواردا. راسک. بنیانگذار موسسه توان بخشی در مرکز پزشکی نیویورک"

 

از ابتدای تاریخ، بشر سعی کرده تا درد را کنترل کرده و از رنج آن بکاهدو در این مسیر تلاش­های گسترده­ای را انجام داده و به موفقیت­های قابل توجهی هم دست یافته است. متاسفانه علیرغم این تاریخ طولانی و با وجود ارائه تئوری­های مختلف در زمینه علت بروز و نحوه کنترل درد،کشف داروهای ضددرد قوی،ابداع روش­های نوین پزشکی، جراحی های نوین و روی آوردن به شیوه­های غیردارویی (از جمله آرام سازی، انحراف فکر، ماساژ و نظایر آن)،رهایی از درد برای بسیاری از بیماران خصوصا بیماران مبتلا به سرطان، امری دور از دسترس باقی مانده است وآنها از پیامدهای نامطلوب درد تسکین نیافته رنج می­برند.در واقع هنوز درد برای بیمار، خانواده،مراقبین بهداشتی و جامعه مشکل جدی به شمار
می­رود.

پیامدهای نامطلوب درد تسکین نیافته بر هیچ کس پوشیده نیست و در این بین اعضای تیم درمان به ویژه پرستاران به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بیمار نقش ویژه­ای را در کنترل درد بیمار بر عهده دارند و باید با اصول فیزیولوژی درد، نظریه­های درد و ابزارهای سنجش شدت درد آشنا باشند تا بتوانند از راهکارهای غیردارویی و دارویی مناسب جهت کاهش رنج بیمار سود برند.

مطالعه فصول مختلف این کتاب برای اساتید و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی خصوصا دانشجویان پرستاری مفید است. علاوه بر این، افراد حرفه ای مراکز مختلف بهداشتی و درمانی به خصوص پرسنل مراکز مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان می­توانند از این کتاب استفاده نمایند.

قطعاً این کتاب خالی از اشکال نیست. خوانندگان عزیز می­توانند نظرات اصلاحی خود را از طریق نامه به نشانی اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده پرستاری و مامایی یا پیام نگار ((email  bahrami@nm.mui.ac.irارسال نمایند.