previous pauseresume next

تفسیر الکتروکاردیوگرام به روش ساده

مقدمه

برای تشخیص بیماری های قلبی، همچنان نوار قلب یکی از ارکان مهم و کلیدی می باشد، به طوری که تاکنون روش های با تکنولوژی پبش رفته نیز نتوانسته اند جایگزین ۱۲ لید نوار قلب شوند. اما این روش تشحیصی ارزان در برخی مواقع می تواند باعث گیج شدن دانشجویان و حتی برخی از متخصصان شود. کتاب های فراوان موجود در این زمینه گواه این مسئله است.

تلاش این کتاب در این جهت بوده است تا  ECG   و نکات آن به صورت خلاصه جهت استفاده در اختیار متخصصان و دانشجویان قرار گیرد.

در هر فصل، ابتدا به مطالب پایه پرداخته شده و در پایان نکات مروری کوتاه بر مکانیسم ایجاد کننده، علائم بالینی و درمان آورده شده است.

در حالی که برخی آریتمی ها بی ضرر هستند، گروهی دیگر بسیار خطرناک و کشنده می باشند. نکته مهم و اصلی شناخت علت و ایجاد این آریتمی ها، تشخیص های افتراقی و شیوه های درمانی رایج می باشد.

بنابراین، در این کتاب ریتم های قلبی مرتبط با هم در فصل های جداگانه به بحث گذاشته شده است که می تواند برای دانشجویان پزشکی، متخصصان و پرستاران مفید واقع شود.