previous pauseresume next

ثبت و گزارش دهی در پرستاری

 

پیشگفتار

در شرایط کنونی که عصر ارتباطات و تبادل سریع اطلاعات از طریق وسایل ارتباط جمعی محسوب می‌شود، اعضای تیم سلامت نیز به تبع سایر افراد جامعه نیازمند استفاده از اطلاعات مرتبط با مددجویان و ارتباط می‌باشند. ثبت و گزارش‌دهی همان نقش وسایل ارتباط جمعی در جامعه را برای اعضای تیم سلامت ایفا می‌کند. به طور حتم ارائه مراقبت منسجم و اثربخش به مددجویان در پرتو ثبت و گزارش مناسب امکان پذیر خواهد بود. به بیان دیگرجهت حصول اطمینان از روند تشخیص، درمان و مراقبت صحیح از مددجویان نیازمند ارتباط صحیح بین اعضای تیم سلامت هستیم و در مراکز مراقبت سلامتی این ارتباط به صورت ثبت و گزارش‌دهی نمود پیدا می‌کند.

 با توجه به تجارب کاری نویسندگان به عنوان پرستاران بالینی، این کتاب به عنوان نیاز عمده یکی از اعضای مهم تیم نظام سلامت یعنی پرستاران نگاشته شده است و امید است که بتواند در این زمینه آنان را در پایش بهتر مددجو و بهبود مراقبت یاری نماید. این کتاب در ۴ بخش تدوین شده است. در ابتدا به تاریخچه ثبت،گزارش‌دهی و فرآیند پرستاری به عنوان رویکرد مدرن ارایه و ثبت خدمات پرستاری ارایه می‌شود. در بخش دوم؛ ثبت و روش‌های مختلف آن، در بخش سوم؛ گزارش‌دهی و انواع آن و در بخش چهارم به پرونده سلامت پرداخته می‌شود. امید است که این مجموعه یاری گر پرستاران توانمند این مرزوبوم گردد. نویسندگان بر این باورند که این کار بدون نقص نبوده و از نظرات انتقادی و حسن دقت خوانندگان عزیز استقبال می‌نمایند.