previous pauseresume next

حمایت تنفسی در بخش مراقبتهای ویژه

اهداف آموزشی

در پایان این فصل فراگیر باید قادر باشد:

  1. مفهوم تنفس را تعریف کند.
  2. آناتومی مجاری راه هوایی را شرح دهد.
  3. فیزیولوژی سیستم تنفس را توضیح دهد.
  4. معنای کمپلیانس ریه و مقاومت راه هوایی را توضیح دهد و کمپلیانس دینامیک و استاتیک را با هم مقایسه نماید.
  5. حجم­ها و ظرفیت­های ریوی را توضیح داده و رابطه بین آن­ها را بیان نماید.