previous pauseresume next

 

دانستنی‌های بخش ژنیکوانکولوژی

مقدمه:

با افزایش شیوع سرطان و انتظار عمومی از ارتقای امید به زندگی بیماران با توجه به گسترش علم جهانی، پزشکان جوان در مدیریت بیماران انکولوژی بیش از پیش درگیر خواهند بود. لذا وجود برنامه‌ای جامع در زمینه انکولوژی در دانشگاه‌های کل جهان ازجمله کشورمان ایران تدوین شده و به تصویب رسیده است. از سوی دیگر بر نیاز به آموزش مباحث مرتبط با سرطان‌های زنان در کوریکولوم دستیاری رشته جراحی زنان و مامایی، تاکید گردیده است.