previous pauseresume next

 

دانستنی های ژنیکوآنکولوژی به زبان ساده

مقدمه:

با افزایش شیوع سرطان و انتظار عمومی از بهبود امید به زندگی بیماران با توجه به گسترش علم جهانی، پزشکان جوان در مدیریت بیماران آنکولوژی بیش از پیش درگیر خواهند بود. لذا وجود برنامه ای جامع در زمینه آنکولوژی در دانشگاه های کل جهان از جمله کشور عزیزمان ایران، تدوین شده و به تصویب رسیده است که در آن می توان از تاکید بر نیاز به آموزش مباحث مرتبط با سرطان زنان در کوریکولوم دستیاری رشته جراحی زنان مامایی نام برد.