previous pauseresume next

 

درسنامه تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری

مقدمه

غذا و تغذیه نیز مانند هوا در سطح نیازهای اصلی بشر رده بندی می شود. غذای دریافتی هر کس تحت تاثیر عوامل مختلفی چون تفاوت های فردی، اجتماعی و فرهنگی که همان باورها و آداب و رسوم غذایی هستند قرار میگیرد. هرچند کسی که رژیم بیماران را مشخص میکند کارشناس تغذیه است، ولی پرستاران به دلیل اینکه اغلب رابط پزشک و کارشناس تغذیه هستند و بیشترین ارتباط را با بیمار دارند نقش حیاتی در مراقبت های تغذیه ای ایفا میکنند. لازم است آگاهی تغذیه ای در زمینه بیماریهای مختلف را داشته باشند.