previous pauseresume next

 

راهبردهای تدریس بالینی در پرستاری

این کتاب چارچوب کامل و جامع برای هدایت و ارزشیابی فعالیت‌های یادگیری دانشجویان پرستاری مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و ارائه دهندگان مراقبت سلامت را بر اساس دیدگاه فلسفی نویسندگان نسبت به آموزش و تدریس بالینی در انواع محیط‌های بالینی فراهم نموده است. علاوه بر این، یک منبع اطلاعاتی منحصر به فرد برای اعضاء هیأت علمی تمام وقت، پاره وقت و پرسپتورها محسوب می‌شود که مسئولیت آموزش و تدریس بالینی دانشجویان را به عهده دارند. این کتاب در برگیرنده موضوعات اصلی مربوط به مراقبت سلامت و آموزش پرستاری است و سعی در به حداکثر رسانیدن تجارب یادگیری اثربخش برای دانشجویان پرستاری، استفاده از فناوری در تدریس بالینی، آموزش و ارزشیابی عملکرد دانشجویان و پرداختن به موضوعات اخلاقی و قانونی در آموزش و تدریس بالینی دارد. هم چنین در این کتاب به آموزش بین حرفه‌ای و نقش آن در ارتقاء آموزش و تدریس بالینی اثربخش پرداخته شده است.