previous pauseresume next

راهنمای پروفایل‌های علمی پژوهشگران

پیشگفتار

سنجش و ارزیابی علم و فناوری، امروزه در سطوح مختلف در حال گسترش است. در این راستا روشها، ابزارها و منابع مختلفی به‌طور مداوم به منظور انجام هر چه بهتر و دقیقتر این امر به جامعه علمی معرفی میگردد. این سطوح ارزیابی شامل تولیدات علمی، نشریات علمی، پژوهشگران، موسسات علمی و پژوهشی هستند. در این بین، ارزیابی وضعیت علمی پژوهشگران به‌عنوان فعالان اصلی میدان علم و فناوری و توسعه پژوهش، جایگاه مهمی دارد و نهادهای ارزیابی کننده این عرصه هم با تولید ابزارها و محملهای مورد نیاز و افزودن قابلیتهای کاربردی به آن، توجه ویژهای به این امر معطوف داشته و در قالب فناوریهای روز موجود، اجرای آن را برای جامعه علمی تسهیل کردهاند.

بهکارگیری این ابزارها که به‌صورت پروفایلها و شبکههای علمی ارائه میگردد، می‌تواند هم برای پژوهشگران و هم برای دانشگاهها و مراکز مدیریت علمی در کشورها سودمند باشد. پروفایل علمی برای پژوهشگران به منزله یک کارنامه علمی پژوهشی بوده و علاوه بر اینکه میتوانند در آن به مدیریت آثار خود بپردازند، مقایسه وضعیت خود با سایر پژوهشگران ملی و یا بینالمللی حوزه مربوطه و دیگر حوزهها را برای آنها ممکن می‌سازد.

محاسبه شاخصهای کیفی موجود در این پروفایلها که براساس استنادات و در بعضی موارد میزان مشاهده و دریافت مدارک صورت میپذیرد، از جمله مزیتهایی است که تنها در بستر پایگاههای ارائه دهنده پروفایلها و شبکهها برای پژوهشگران ممکن است. علاوه بر موارد مذکور، جستجوی پژوهشگران در یک حوزه موضوعی و یا مکان خاص از طریق این پایگاهها فراهم میگردد.

مراکز مدیریت و سیاستگذاری پژوهش در دانشگاهها به دلایل مختلف، سالانه لازم است وضعیت برونداد و بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها را رصد و ارزیابی نمایند تا با شناخت و مقایسه نتایج حاصل از آن، شالوده تصمیمات فراهم شود. با در نظر گرفتن این نکته پژوهشگران دانشگاهها لازم است به این پروفایلها به‌عنوان بازنمود عینی فعالیتهای علمی و پژوهشی خود نگریسته و در جهت تکمیل و بهروزرسانی آن اهتمام ورزند.