previous pauseresume next

روش های آماری مرسوم در تحقیق های بالینی با مثال های SAS

ارسطو یکی از بزرگترین متفکران بشر، با روش ادراک عقلانی به بیان چگونگی درک پدیده‌های جهان پرداخته است. برای مثال، وی معتقد بود که یک شیء ۱۰  پوندی باید ۱۰ برابر سریع‌تر از شیء مشابه ۱ پوندی در هوا سقوط کند .این مثال و سایر مفروضات عینی از منطق او بر اساس روش‌های علمی ارائه شده‌اند.

اما واضح است که درک پدیده‌های طبیعی مستلزم مشاهدات و استدلال‌های بیشتر می‌باشد. تقریباً رخداد هر پدیده‌ به دلیل وجود مجموعه‌ی گسترده‌ای از نیروهای تأثیرگذار شناخته شده یا ناشناخته، دارای تغییرات و نوساناتی است. این تغییرات بیشتر متأثر از درک نادرست محقق، خطای اندازه‌گیری، تعصب یا فقط اشتباهات روزانه می‌باشند. روش علمی، منسوب به فرانسیس بیکن (اواخر قرن شانزدهم)، به صورتی طراحی شده است که اطمینان را در مواجه با اختلالات در مسیر رسیدن به حقیقت نهایی افزایش می‌دهد اما روش علمی با تشخیص عوامل مؤثر و معرفی راه‌حل‌های مناسب به حل این مسئله کمک می‌کند. در ۳۰ سال اخیر، نقش ریاضیات و آمار به‌طور رسمی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رسیدن به این هدف شناخته شده است. آمار مانند چکش در جعبه ابزار یکی از ابزارهای ضروری است و در  بررسی کارایی داروهای جدید و درمان بیماری نقش مهمی دارد. این کتاب به عنوان منبع جدیدی در تکمیل بسیاری از منابع آموزشی شامل روش‌های علمی تحقیق، مثال‌ها و تمرین‌ها مفید می‌باشد.