previous pauseresume next

زندگی با کلیه پیوندی (پیوند کلیه تولدی تازه)

سخن نویسندگان:

حمد و سپاس بیکران خداوندی که توانایی درک نور علم را بر انسان ارزانی داشت و او را بر سایر موجودات برتری داد.

بیماران تحت دیالیز در آرزوی روزی می‌باشند که از این وضعیت طاقت‌فرسا رهایی یافته و به­شمار بیماران پیوند شده ملحق شوند. نویسنده با کسب تجربه چندین‌ ساله در رویارویی با بیماران پیوند شده و انجام تحقیق جهت تعیین نیازهای آنان به این باور رسیده که برنامه‌های جاری در یک مدیریت موفق پیوند کلیه دارای نقاط مبهم و چالش‌برانگیزی است. با توجه به تجربه‌ی محقق، بیماران پیوندی در جامعه نیازمند توجه بیشتری می‌باشند. آنها تنها با بروز عوارض و یا وقایع حاد درمانی به پزشک مراجعه کرده و به صورت علامتی تحت درمان قرار می‌گیرند. از آنجایی که بیماران پیوند کلیه نیازمند مراقبت مستمر بوده و باید قادر به مدیریت کردن زندگی خود بعد از پیوند باشند، نیازمند افزایش آگاهی در مورد چگونگی اصول مراقبت از خود حین ترخیص از بیمارستان می‌باشند. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده بیمارانی که آگاهی لازم را در زمینه مراقبت از خود دارند و به آن عمل می‌نمایند، بسیار کمتر دچار عوارض بعد از پیوند می‌گردند. بدیهی است بیماران پیوندی نیز در تلاش خواهند بودکه با رعایت اصول مراقبتی بعد از پیوند کلیه، خطر از دست دادن کلیه پیوندی را به حداقل برسانند.

نویسنده نظر به وظیفه انسانی- حرفه‌ای در مقابل آحاد جامعه و به خصوص بیماران پیوند کلیه و خانواده‌ی آن‌ها،کتاب حاضر را در اختیار آنان قرار می‌دهد. همچنین مطالب کتابمی‌تواند برای بیماران دیالیزی که منتظر انجام پیوند کلیه هستند، مفید باشد. در این کتاب تلاش گردیده مطالب با زبان ساده بیان گردد تا مورد استفاده‌ی همگان قرار گیرد. علاوه بر بیماران، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی کمک درسی مورد استفاده دانشجویان پرستاری، اتاق عمل و پرسنل پرستاری بخش پیوند کلیه قرار گیرد.‌

لازم به ذکر است شما می‌توانید پیشنهادات و نظرات خود را در زمینه‌ی محتوای کتاب، از طریق آدرس ایمیل زیر عنوان نمایید.

Ghadami@nm.mui.ac.ir

دکتر احمد  قدمی- شکوه سجادی