previous pauseresume next

زیست سازگاری و عملکرد تجهیزات پزشکی

چکیده

در این فصل، پیرامون روش‌های معمول مورد استفاده برای ارزیابی بیو‌متریال که در منابع مختلف از آن‌ها یاد شده بحث می‌شود. همچنین پیرامون روش‌ها و فرآیندهای نوین ارزیابی ایمنی بیولوژیکی که می‌تواند در آینده برای معرفی و ارایه‌ بیومتریال جدید بکار برده شود، صحبت می‌گردد. علت ارایه این مطالب و روش‌های جدید، تغییرات بنیادی است که در خصوص مفاهیم و درک ما از پدیده زیست‌سازگاری رخ داده و درنتیجه کاربردها و انتظارات ما نیز از این پدیده دچار دگرگونی شده است. موضوع قابل توجه این است که در گذشته بیو‌متریال به گونه‌ای طراحی می‌شد که تا حد امکان غیرفعال باشد ولی در حال حاضر این دیدگاه ارزش محدودتری پیدا کرده بخصوص در کاربرد‌هایی که تقاضا برای بیو‌متریال خاص با قابلیت‌های عملکردی متنوع، افزایش یافته است. به همین خاطر مسایلی که در فرآیند آزمون‌های برون‌تن و درون‌تن معمول مطرح است در چارچوب دانسته‌های جدید ما از مکانیزم زیست‌سازگاری، قابل توضیح است.

واژه‌های کلیدی: زیست‌سازگاری، عملکردهای‌زیستی، تجهیزات‌پزشکی قابل کاشت، ساختارها و الگوهای مهندسی بافت، سیستم‌های تشخیصی در مقیاس نانو.