previous pauseresume next

عملکرد در معماری بیمارستان ایمن

مقدمه:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت کره زمین از یک سو ونیاز به رعایت هرچه بیشتر بهداشت از سوی دیگر، داشتن بیمارستانهای کامل و جامع از هر حیث را ضروری تر می نماید به گونه ای که شاید به جرات بتوان گفت یکی از موارد رشد هر چه بیشتر بهداشتی یک کشور در گرو داشتن بیمارستانی ایده آل می باشد.

بیمارستان به عنوان مرکزی که ارتباط مستقیم با سلامتی بیماران دارد از نظر قرارگیری درست و عملکردی فضاها در کنار هم بسیار حائز اهمیت می باشد. در طراحی یک بیمارستان باید اصولی رعایت شود که ما در ایران کمتر شاهد آن هستیم. به عنوان نمونه طراحی فاز ۱ بیمارستان بسیار حائز اهمیت می باشد.