previous pauseresume next

فوریت‌های پزشکی و احیاء قلبی ریوی در دندانپزشکی

پیش گفتار


فوریت های پزشکی به دلایل متعددی در هنگام اعمال دندانپزشکی بروز می کنند، هنر دندانپزشکان در درجه اول پیشگیری و سپس انجام اقدامات مناسب درمانی هنگام بروز یک فوریت پزشکی می باشد. داشتن اطلاعات علمی کافی و مناسب یکی از ملزومات اداره فوریت های پزشکی در دندانپزشکی می باشد. این کتاب با تکیه بر تجربیات نویسنده در تدریس فوریت های پزشکی و احیای قلبی ریوی در طی ۱۲ سال گذشته در دندانپزشکی و تلفیقی از تخصص بیهوشی و تجربه کار در سیستم دندانپزشکی می باشد، و نهایت سعی شده است تا مطالب بصورت جامع و کامل و کاربردی ارائه شوند تا دندانپزشکان بتوانند بهره کافی را از آن ببرنند.