previous pauseresume next

مجموعه شاخص‌ها و اقلام آماری دانشگاه علوم پزشکی

پیشگفتار:

آمار و اطلاعات حوزه سلامت دروندادی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، برنامه‌ریزی اجرایی و ارزیابی فعالیت‌ها می‌باشد. ساماندهی آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرایی و استقرار نظام آماری در آنها یک پروژه ملی بوده و حجم کار وسیع و گسترده‌ای را می‌طلبد. بازنگری در شیوه‌های تولید و انتقال آمارهای ثبتی یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته وسعت و حجم زیاد این‌گونه آمارها و نتایج موجود مستلزم همکاری و مشارکت پذیری همه دستگاه ها و واحدهای تابعه می باشد.

به طور کلی می‌توان گفت هر ارزشیابی و نظارتی وقتی به شکل موثر انجام می‌شود که شاخص‌های دقیق و مناسبی برای قضاوت و تصمیم‌گیری در اختیار داشته باشد. لذا در راستای تامین نیاز مدیریت ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی همچنین توسعه و بهبود کیفیت خدمات مرتبط با آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان و تولید مستندات به هنگام جهت استفاده حوزه‌های کارشناسی، اقدام به تجمیع مجموعه شاخص‌ها واقلام آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی نموده‌ایم. کتاب حاضر با همکاری معاونت‌های تابعه دانشگاه تهیه وتنظیم گردیده است.