previous pauseresume next

 

مدیریت ریسک در بخش‌های جراحی و مراقبت‌های ویژه

مقدمه


حیطه مدیریت ریسک با چالش‌های بسیاری همراه است. دانشجویانی که وارد حیطه تخصصی مدیریت ریسک در بهداشت و درمان می‌شوند، با چالش‌ها، هیجانات، موانع و حتی احساس سردرگمی و تعصب شدید همراه با شور و اشتیاق فراوان مواجهه می‌شوند که با حس قوی‌ای از تعهد و رسیدن به هدف همراه است. مدیریت ریسک توقف آنی در یک جاده نیست بلکه یک سفر طولانی است. هریک از شما که به دنبال مسائل چالش برانگیز باشید، خود را به عنوان عامل تغییر متصور کرده باشید، سیستم‌ها و پروسه‌های سازمانی را درک کرده باشید و توانایی ایجاد تصویری بزرگ از هر یک از نقاط داشته باشید، در حقیقت توانایی حرفه مدیریت ریسک را دارید.

پست مدیران ریسک همواره با وظایف و فعالیت‌های پایان ناپذیر و خستگی ناپذیر همراه است. شاید این اصطلاح که شغل همان چیزی است خودتان آن را می‌سازید را شنیده باشید. این همان مفهوم مدیریت ریسک در بهداشت و درمان است. همواره راجع به ضرورت داشتن تخصص و تجربه (همان چیزی که در شرح شغل الزامی است) برای انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله صحبت شده است، اما به ندرت راجع به مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که به همان اندازه نیز مهم هستند به خصوص در حرفه مدیریت ریسک توجه شده است. این ویژگی‌ها شامل توانایی قضاوت صحیح، سرسختی، شهود، مهارت تفکر انتقادی، توانایی تیمی کارکردن و رهبری آن و مهارت برقراری ارتباط هم به صورت کلامی و هم کتبی است. این ویژگی‌های شخصحیتی برای هر شغل در شرح شغل تعریف نمی شوند. زیرا به سختی قابل سنجش هستند و در مصاحبه‌ها ارزیابی آن‌ها مشکل است.

با اینکه تمرکز مسئولیت‌های حرفه مدیریت ریسک در طول زمان تغییر کرده است، اصول زیربنایی آن همچنان به قوت خود باقی است. هیچ یک از اصول در مدیریت ریسک تاکنون از نظر دور نمانده است. منتهی به ارزش اطلاعات مدیریت ریسک افزوده شده است. این ارزش اطلاعاتی از طریق تدوین و ارائه‌ی پروتکل‌ها، رویه و روندها، سیستم‌ها، قوانین، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و استراتژی کاربردی بدست آمده است. آنچه که تغییر کرده است، نحوه‌ی ارزیابی ریسک‌های سازمانی، اثر یک ریسک بر روی دیگر ریسک‌ها و رویکرد ما جهت کاهش یا مدیریت آن ریسک‌ها از طریق بکارگیری استراتژی‌های مالی و کنترل ریسک می‌باشد. فیلد تخصصی مدیریت ریسک بالینی همچنان رو به سمت تعالی، پیشرفت و توسعه دارد، زیرا مفهوم تشکیلات و مباحث مهم مدیریت ریسک به سازمان‌های بهداشت درمانی کشیده شده است. این موضوع، رشد و تغییر مسئولیت حرفه‌ای مدیریت ریسک را به دنبال دارد.

در محیط‌های بهداشتی درمانی امروزه، متخصص مدیریت ریسک نقش تسهیل کننده، واسطه، مذاکره کننده، هماهنگ کننده، رهبر و عامل تغییر را به عهده دارد. البته عملکرد این حرفه با بکارگیری مهارت‌های تاکتیکی برای تدوین و اجرای استراتژی‌ها تغییر کرده است. در حقیقت نقش مدیران ریسک رو به سمت پیشگیری دارد تا واکنشی. در نهایت چالش مدیریت ریسک چگونگی عمل در زمان مناسب، با منابع محدود و در عین حال حفظ کیفیت زندگی است.