previous pauseresume next

 

مطالعات موردی در اخلاق پرستاری

مقدمه مترجمان:

پرستاران مانند سایر حرفه‌های ارائه‌کننده مراقبت‌های سلامتی، در ارائه خدمات و مراقبت‌ها به مددجو و یا خانواده آن‌ها، همواره ممکن است با مشکلات اخلاقی مواجه شوند؛ لذا هنگام تصمیم‌گیری و انجام عمل، نیازمند اصول اخلاقی و دستورالعمل‌های بنیادینی هستند که بتوانند بر اساس آن بهترین گزینه را انتخاب کنند. امروزه همراه با تغییرات گسترده در مراقبت‌های سلامتی، بروز بیماری‌های نوپدید، استفاده از فنّاوری‌های مدرن در بیمارستان‌ها، اعلام مـرگ مغزی، پیوند اعضا، دست‌کاری‌های ژنتیکی، لقاح مصنوعی و دلایل بی‌شمار دیگری باعث شده است تا پرستاران در مراقبت‌های روزانه خود همـواره با سناریوها و چالش‌های اخلاقی جدید مواجه باشند. ازاین‌رو، در رویارویی با موضوعات و چالش‌های اخلاقی به منابع علمی و کاربردی نیاز وجود دارد.