previous pauseresume next

 

پیشگیری و درمان فوریت‌های پزشکی در دندانپزشکی

پیش‌گفتار


فوریت‌های پزشکی به دلایل متعددی در هنگام اعمال دندانپزشکی بروز می‌کنند، هنر دندانپزشکان در درجه اول پیشگیری و سپس انجام اقدامات مناسب درمانی هنگام بروز یک فوریت پزشکی می‌باشد. داشتن اطلاعات علمی کافی و مناسب یکی از ملزومات اداره فوریت‌های پزشکی در دندانپزشکی می‌باشد. این کتاب با تکیه بر تجربیات نویسنده در تدریس فوریت‌های پزشکی و احیای قلبی ریوی در طی ۱۲ سال گذشته در دندانپزشکی و تلفیقی از تخصص بیهوشی و تجربه کار در سیستم دندانپزشکی می‌باشد، و نهایت سعی شده است تا مطالب بصورت جامع و کامل و کاربردی ارائه شوند تا دندانپزشکان بتوانند بهره کافی را از آن ببرنند.