previous pauseresume next

پیوند اعضا در کودکان

پیشگفتار


از آنجایی که ارگان های کودکان در اکثر موارد به د لیل ناهنجاری های مادرزادی که از همه شایعتر کلیه‌های کودکان می باشد و بعلاوه به دلیل مشکلات متعدد دچار نارسایی می شود. کبد نیز به دلایل متعددی  دچار نارسایی و نیازمند پیوند می‌شود. روده ها نیز به دلیل نشانگان  Short gutو قلب و ریه به دلایل متعدد دچار نارسایی و تهدید حیات برای کودکان می‌شود، پیوند بهترین گزینه درمانی است.  اکنون که در بسیاری از ممالک مترقی از جمله ایران این اعمال انجام شده است، اینجانب را برآن داشت که مجموعه‌ای از کارهای انجام شده و تجارب ارزنده اساتیدی که در این رشته کار کرده اند در ده بخش جمع آوری نموده  توجه پزشکان محترم از جمله جراحان کودکان و پزشکانی که به پیوند اعضا علاقه‌مندند جلب نماید.

     بخش اول در خصوص ایمن شناسی پیوندعضو و سرکوب ایمنی بالینی توسط Anne C.Fischerو Paul M.‎ Colombaniجراحان کودکان بیمارستان جان هاپکینز بخصوص Paulاستاد پیوند کلیه و کبد در کودکان می باشد مروری بر دستگاه ایمنی،  کمپلکس سازگار بافتی، دفاع های ایمنی یاخته ای، یاخته های عرضه کننده پاد گن، رد بالینی آلوگراف تست‌های کلینیکی وارد برای پیوند، درمان‌های آتی، کیمریسم،سرکوب ایمنی بالینی، رده بندی داروها و داروهای جدید بحث شده  است.

     بخش دوم در خصوص اهدای عضو، تهیه و نگهداری آن توسط Rebecka L.‎ Meyersجراح کودکان در سان دیاگو کلیاتی از اهدای عضو، تغییرات فیزیولژیک مرگ مغزی، کسب رضایت برای اهدای عضو، تدارک عضو پیوندی، جدا سازی عضو پیوندی و نگهداری اعضاء بحث شده است.

     بخش سوم و چهارم توسط Karen M.Klingجراح کودکان در سان دیاگو در خصوص پیوند کلیه در کودکان و شیرخواران علل نارسایی کلیه، اندیکاسیون های پیوند، آماده سازی، تکنیک عمل، کنترل بعد از عمل، سرکوب ایمنی، عوارض و رد پیوند بحث شده است.

     در بخش پنجم تکنیک جراحی و عوارض توسط  Christoph Troppmannاستاد جراحی پیوند دانشگاه UC Davisدر خصوص تکنیک آماده کردن عضو دهنده برای کودک گیرنده پیوند، بهینه سازی تکنیک نفرکتومی لاپاراسکوپیک و تکنیک عمل در شیرخواران و کودکان ریز اندام با وزن ۱۵ کیلوگرم و بیشتر و عوارض جراحی، ریسک فاکتورها وپی آمد های اورولژیک آورده شده است.

     در بخش ششم و هفتم ییوندهای کلیه به تنهایی، ترکیبی از پیوند بخش هایی از کبد و کلیه، پیوند کبد دو مینو، ملاحظات اخلاقی، تحلیل هزینه های پیوند کلبه وبقای ارگان پیوندی بحث شده است.

     در بخش هشتم پیوند کبد، روده وچند احشایی در کودکان توسط استاد Jorge Reyesاز دانشگاه پیتسبرگ در خصوص کودک دهنده پیوند، پیوند کبد، روده و دیگر ارگان‌ها، روش پیوند چند احشایی، رد پیوند و درمان ضدرد پیوند بحث شده است.

در بخش نهم پیوند قلب و ریه توسط Andrew I.‎ M.Compbellو Thomas I.‎ Sprayاساتید بیمارستان کودکان کالیفرنیا بخش کاردیوتوراسیک در خصوص پیوند قلب و ریه به تنهایی یا توام، ارزیابی پیش از عمل ، تهیه ارگان ،روش کار گیرنده، کنترل پس از عمل، عوارض و نتایج بحثشده است.

     در بخش دهم پیوند یاخته / ژن توسط Alan W.‎ Flakeاستاد جراحی کودکان و جراحی روی جنین در خصوص الگوهای تازه در زیست شناسی یاخته‌های بنیادین،انتقال ژن، چالش‌های بالینی مربوط به انتقال ژن، آینده کنترل یاخته های بنیادین، جراحان و یاخته های بنیادین و چشم انداز واقع بینانه در این خصوص بحث شده است. با همه دقتی که در نوشتن این کتاب به عمل آمده بی گمان باز هم ممکن است کاستی هایی وجود داشته باشد. امید است خوانندگان گرامی و صاحب نظرانی  که این کتاب را مطالعه می‌کنند کاستی‌ها را به گردآورنده گوشزد و وی را ار شاد نمایند.

     در خاتمه از آقای فضل اله قنادی که در ویرایش ادبی کتاب مرا یاری داده و همچنین از سرکار خانم محبوبه شجاعی که در صفحه‌آرایی این کتاب زحمات ارزنده‌ای کشیده‌اند سپاسگزاری می‌نمایم.