previous pauseresume next

چرا من؟ نیاز سنجی معنوی بیماران

در دنیای کنونی، چالش های جدید و روزافزونی در زمینه مفاهیم بنیادینی از جمله معنا و ارزش زیستن و همچنین در زمینه روابط انسان با خداوند، خود، دیگران و طبیعت اطراف به وجود آمده است. لذا نیاز به معنویت و سلامت معنوی هر چه بیشتر مدنظر قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از گمشده های مهم انسان امروزی یاد می شود. با وجود این و به رغم سابقه ای به قدمت پیدایش ادیان الهی، از جمله دین اسلام و معنویت عمیق نهفته در آن، هنوز هم محققان بر اساس نوع جهان بینی خود، تعاریف متفاوتی از معنویت و راهکار رسیدن به سلامت معنوی ارائه می دهند و شیوه صحیح ارائه مراقبت معنوی، به صورت حرفه ای و با رویکردی درمان گرانه، مدون نشده است.