previous pauseresume next

چه کسی از سلامت روانی برخوردار است؟

سالم بودن، سلامتی[۱]

سالم بودن اصطلاحی است که معانی متعددی را در بر می‌گیرد و افراد مختلف، معانی متفاوتی از آن ممکن است برداشت کنند. واقعاً چه کسی از نظر روانی سالم است؟آیا کسی که مثل بیشتر افراد جامعه است سالم است؟ یا کسی‌که به افراد جامعه خدمت بیشتری ارائه می‌دهد؟ یا آنکه شادتر است؟ یا کسی‌که دغدغه چندانی ندارد؟ یا آنکه تحصیلات بیشتری دارد؟ یا آنکه از دردسر وگرفتاری خودش را کنار می‌کشد؟ یا آنکه قدرت جسمی بیشتری دارد؟ و یا کسی‌که دیگران بیشتر از او حساب می‌برند؟ یا کسی‌که توانایی  بیشتری برای رفع مشکلات دارد؟ و یا آنکه مهربانتراست؟ و...

برخی سلامتی را  معادل هنجار[۲] بحساب می‌آورند. در این صورت آنچه  بخش وسیع‌تری از جامعه را شامل می‌شود سالم (نرمال) به‌حساب می‌آید و بخش کوچک‌تر جامعه ناسالم (ناهنجار) تلقی می‌شود. بعنوان مثال در این رویکرد اگر اکثریت افراد یک جامعه قمارباز باشند در این جامعه قمار بازی رفتاری ناسالم تلقی نمی‌شود.

سلامت روان به عنوان میانه[۳]: این تعریف مبتنی براصول ریاضی است که با منحنی زنگ مانند نشان داده می‌شود. در این رویکرد میانه منحنی را محدوده سالم و دو طرف آن را ناهنجار تلقی می‌کنند. بعنوان مثال اگر در جامعه‌ای عموم افراد (میانه منحنی مربوط به افراد) دارای ضریب هوشی۱۰۰-۸۰ باشد این رقم شاخصی برای سالم بودن افراد آن جامعه از نظر هوشی محسوب می‌شود و هر چه از دو طرف این میانه دور شویم از سلامتی دور شده‌ایم، و در اینصورت فرد دارای ضریب هوشی مثلاً ۱۲۰خارج از این محدوده نرمال تلقی خواهد شد!