previous pauseresume next

 

کاربرد فلسفه در پرستاری

پیشگفتار:

هر انسانی به نوعی فیلسوف و تحت تأثیر فلسفه است و با کمی تأمل می‌توان دریافت که بدون گزاره‌های فلسفی نمی‌توان زیست. علوم و دانش بشری در حیطه‌های مختلف به فلسفه نیازمند هستند. علم پرستاری نیز همانند سایر علوم متأثر از فلسفه بوده و دارای مبانی فلسفی است. فلسفه پرستاری در مورد انسان، محیط زندگی، سلامت و عملکرد پرستاری است. پرستاری در طی گذار از دوران مختلف تحت تأثیر مکاتب مختلف فلسفی بوده است. در این کتاب سعی بر آن شده است تا ضمن پرداختن به فلسفه و موضوعات آن، به مکاتب فلسفی و تأثیراتی که بر پرستاری داشته است پرداخته شود. امید است که این مجموعه یاری‌گر پرستاران و دانشجویان پرستاری توانمند این مرزوبوم گردد. نویسندگان بر این باورند که این کار بدون نقص نبوده و از نظرات انتقادی و حسن دقت خوانندگان عزیز استقبال می‌نمایند.