previous pauseresume next

 

کالبد شناسی لگن و پرینه

پیشگفتار:

علوم پایه پزشکی و بخصوص آناتومی از جایگاه منحصر بفردی برخوردار بوده و به تحقیق زیربنای دانش پزشکی است و از آنجا که بحث لگن در کتب آناتومی معمولا مورد بی توجهی قرار گرفته است ما را بر آن داشت که به تالیف کتاب حاضر بپردازیم.